1

وارد کردن اطلاعات

2

مقایسه و انتخاب

3

تکمیل مشخصات

4

تایید و پرداخت نهایی

یادآور تمدید یا اقساط بیمه

با ثبت یادآور زمان سررسید تمدید بیمه نامه به شما اعلام می شود