شرایط خصوصی بیمه نامه درمان تکمیلی خانواده

بیمه نامه صرفاً براساس اطلاعات ارائه شده توسط بیمه شده در فرم پرسشنامه گواهی سلامت صادر گردیده و در صورت کتمان حقایق و عدم ارائه اطلاعات صحیح در خصوص سلامت و سابقه بیماري، بیمه گر تعهدي در قبال پرداخت خسارت نخواهد داشت.

فرانشیز :

فرانشیز عبارتست از سهم بیمه شده یا بیمه گذار از خسارت قابل پرداخت است . فرانشیز کلیه هزینه هاي تحت پوشش این بیمه نامه در صورت عدم استفاده از بیمه درمانی بیمه گر پایه 10 درصد کل هزینه هاي درمانی می باشد.

دوره انتظار :

دوره انتظار مدت زمانی است که در طول آن بیمه گر تعهدي به جبران خسارت ندارد. دوره انتظار در این بیمه نامه بصورت زیر می باشد :

میکرواینجکشن ،GIFT ،ZIFT ،IUI ، IVF نه ماه دوران انتظار براي زایمان (طبیعی و سزارین)، نازایی و ناباروري شامل اعمال جراحی مرتبط منظور می گردد.

3 ماه دوران انتظار براي بیماریهاي مزمن از قبیل :

رفع عیوب انکساري چشم ( شامل لیزیک، لازك. در صورتیکه به تشخیص پزشک معتمد ،بیمه گر، درجه

نزدیک بینی، دوربینی، آستیگمات یا جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم (درجه نزدیک بینی یا

دوربینی به علاوه نصف آستیگمات ) 3 دیوپتر یا بیشتر باشد ، در غیر اینصورت غیر قابل پرداخت می

باشد) ، سمعک، کاتاراکت ، استرابیسم، پولیپ و انحراف بینی، جراحی سینوزیت ، جراحی لوزه، جراحی

قلب باز، آنژیوپلا ستی قلب ، بیماریهاي مزمن کلیوي ، جراحی دی سک ستون فقرات، پرو ستات ،

واریکوسل ، میمومکتومی، هیسترکتومی ، سیستوسل، رکتوسل ، آنتروسل ، فتق، گواتر، انواع سل ،

صرع ، دیابت وابسته به انسولین ، سیروز ، سرطانه ا به غیر از سرطان محدود پو ست ، هپاتیت، فیبروز

ریه، ا ستومی هاي طولانی، ا سکیزوفرنی ، تومور مغزي خوش خیم عارضه دار،دیابت بی مزه، نارسایی

شدید تنفسی نیازمند به اکسیژن در منزل، معلولیت ذهنی با ضریب هوشی زیر 50 ، فلج دائمی حداقل

دو عضو در و قطع نخاع، بیماریهاي متابولیک ناتوان کننده، آلزایمر بالاي 60 سال که نیازمند به

نگهداري با شد ، سوختگی شدید منجر به CP بیماران اختلال عملکرد، کرون و کولیت اولسروز ، بیماري

هاي روماتیسمی شدید مقاوم به درمان(لوپوس-اسپوندیلیت آنکیلوزان-پسوریازیس مقاوم منظور می

گردد. ALS و...)، کاشت حلزون شنوایی، بیماري مغزي

استثنائات :

کلیه اعمال جراحی مربوط به چاقی همانند اسلیو معده، باي پس معده و ... و همچنین تعویض مفصل

زانو جزو استثنائات این بیمه نامه بوده و غیرقابل پرداخت می باشد.


افزایش قیمت :


بیمه نامه بر اساس تغییرات تعرفه اي از طریق مقامات ذیصلاح بصورت سالیانه مشمول افزایش قیمت خواهد شد.

 

اشتراک گذاری